Obecné informace

Žák podává dvě přihlášky na střední školy. Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky.
Přihláška se odevzdává na předepsaném tiskopisu a je možné ji poslat poštou, nebo odevzdat osobně.
Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů má ředitel střední školy povinnost zveřejnit nejpozději do 31. ledna. Jednotná zkouška se koná v maturitních oborech vzdělání v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech (v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, v druhém stanoveném termínu ve škole, která je uvedena na přihlášce jako druhá). Pořadí škol na přihlášce neurčuje jejich preference, ale pouze určuje, ve kterém termínu, na které škole bude konat žák přijímací zkoušku.
Součástí přijímacího řízení oborů s maturitní zkouškou je povinný jednotný test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.
Kromě jednotné přijímací zkoušky může ředitel školy stanovit také školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky.

Termíny

Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky zpravidla do 30. listopadu, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března.
První kola přijímacího řízení: do oborů s talentovou zkouškou probíhají standardně v termínu 2. – 15. ledna, na konzervatoře 15. – 31. ledna, na gymnázia se sportovní přípravou 2. ledna – 15. února, do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna, zveřejnění výsledků do ostatních oborů 22. – 30. dubna.

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (je-li vyžadován)
- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy      přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se vzdělávacími potřebami
- přehled úspěchů a aktivit ve škole i mimo školu (většinou jsou bodově zvýhodňovány úspěchy na prvních třech místech ve vyšších kolech soutěží (nastudujte na stránkách dané SŠ); mimoškolní aktivity doložte razítkem té organizace, kam jste docházeli (ZUŠ, hasiči…) s informací, o jakou konkrétní aktivitu se jedná a jak dlouho jste se jí věnovali (některé školy mají na tento přehled svůj vlastní formulář, je nutné proto tyto aktivity vypsat do něj).

Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánky k přijímacímu řízení obdržíte ze SŠ nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.
Náhradní termíny:
Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušku konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín konání jednotných zkoušek bývá stanoven na měsíc květen.
Druhá a další kola přijímacího řízení:
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou zašle Cermat výsledky SŠ nejpozději do 28. dubna, ředitel SŠ ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů a zveřejní seznam přijatých uchazečů (nepřijatým bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou). Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole PZ nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna.

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl, stát se studentem příslušného oboru vzdělání na dané škole, potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou! To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může také vzít zápisový lístek uplatněný na konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče poslat odvolání ve lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy k odboru školství krajského úřadu.
Další informace naleznete také na: www.zkola.cz, www.msmt.cz., www.cermat.cz nebo v Atlase školství