Kontakty:

I. stupeň
Školní speciální pedagog: Mgr. Bc. Kamila Ringová, tel. 776 189 194, ringova@zsstmesto.cz
Metodik prevence: Mgr. Milana Matyášová, tel. 702 278 872, matyasova@zsstmesto.cz
Výchovný poradce: Mgr. Martina Habartová, tel 702 278 872, habartova@zsstmesto.cz

II. stupeň
Školní speciální pedagog: Mgr. Ivana Burešová, tel. 606 055 656, buresova@zsstmesto.cz
Metodik prevence pro 6. a 7. ročník: Mgr. Alena Macková, tel. 702 278 873, mackova@zsstmesto.cz
Metodik prevence pro 8. a 9. ročník: Mgr. Renata Tomíková, tel. 702 278 873, tomikova@zsstmesto.cz
Výchovný poradce: Mgr. Šárka Tománková, tel. 702 278 873, tomankova@zsstmesto.cz


Na škole dlouhodobě působí školní poradenské pracoviště (ŠPP). Jeho součástí jsou výchovné poradkyně, metodičky prevence a školní speciální pedagožky pro 1. a 2. stupeň. Vše funguje pod záštitou vedení školy. Úkolem školního poradenského pracoviště je poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.

Dalšími oblastmi zájmu ŠPP je prevence školní neúspěšnosti u žáků z odlišného kulturního prostředí a také u žáků s odlišnými životními podmínkami, kariérové poradenství, podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných.

ŠPP má na starosti průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů. Dále se věnuje předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace a také metodickému vedení učitelů.

V neposlední řadě školní poradenské pracoviště zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci a také komunikaci mezi školou a školskými poradenskými zařízeními.