Školní vzdělávací program
Školní řád
Rozpočet školy
Výroční zprávy
Brožura pro rodiče
Organizace školního roku
GDPR - zpracování osobních údajů
Virtuální prohlídka

Představujeme se..

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, je největší základní školou na Uherskohradišťsku. Nachází se v centru bývalé Velkomoravské říše.

Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní klub. Školu navštěvuje více než 780 žáků, z toho přibližně 330 žáků je na I. stupni. Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život. V 6. až 9. ročníku je jedna třída zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a informatiky.

Na škole vyučuje 56 učitelů, 6 vychovatelek, 19 asistentů pedagoga, o provoz se stará 12 správních zaměstnanců. Ve dvou jídelnách vaří 12 kuchařek (škola je i výdejnou pro dvě místní mateřské školky).

Do školy dojíždí z okolních obcí celkem 265 žáků, z toho 64 na I. stupeň (především z Kostelan nad Moravou). Od šestého ročníku sem přichází i žáci z Jalubí, Nedakonic, Zlechova a dalších obcí.

Pro výuku jsou využívány tři budovy – dvě starobylé na náměstí Hrdinů navštěvují žáci I. stupně. Třetí se nachází na nedalekém sídlišti Komenského, chodí do ní žáci II. stupně. Všechny budovy prošly rozsáhlými rekonstrukcemi.

V budově na nám. Hrdinů č. 715 se nachází první a druhé třídy a oddělení školní družiny. V budově číslo 1000 jsou třídy pro žáky 2. – 5. ročníku a dvě oddělení školní družiny. Je zde jazyková učebna, počítačová učebna s připojením k internetu, učebna pro výuku přírodovědy a vlastivědy, učebna výtvarné výchovy a pracovních činností. Přímo ve škole se nachází i tělocvična a jídelna. U obou budov se rozkládá hřiště. Škola disponuje také novým výtahem.

Na I. stupni se žáci učí od 1. třídy jazyk anglický. 

Výuka na II. stupni probíhá v 18 kmenových třídách.

Žáci zde mají k dispozici dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny a dále odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovních činností, keramickou dílnu a kuchyňku. Přímo u školy je školní zahrada se skleníkem. Velké přestávky mohou žáci trávit za pěkného počasí v atriu. U školy se nachází také nově vybudované doskočiště, tři rozběhové dráhy, posilovací stroje, sportovní a dětské hřiště. K tělocviku je také využívána nedaleká sportovní hala. 

Všichni žáci se v 7. a 8. ročníku na základě rozhodnutí MŠMT učí dva cizí jazyky. K jazyku anglickému si žáci vybírají buď jazyk německý, nebo jazyk ruský. Díky tomu došlo k omezení volitelných předmětů. I tak si žáci mohou vybírat z dvaceti jedna volitelných předmětů: počítačovou grafiku, sportovní hry zaměřené na softbal, florbal, volejbal, aerobik, chemické hry a pokusy, cvičení z jazyka českého a z matematiky, konverzaci v jazyce anglickém, volbu povolání, technické kreslení, výtvarné činnosti, tvorbu www, informatiku a fyziku hravě, domácnost, zajímovou fyziku, psaní na klávesnici, zeměpisný seminář, regionální historii, hravou přírodu, Nebojte se angličtiny! Díky výuce dalšího cizího jazyka mají žáci v učebním plánu II. stupně celkem 3 hodiny volitelných předmětů.

Pro žáky 8. ročníku je zavedena výuka finanční gramotnosti, která je zařazena do školního vzdělávacího programu.

Ve volném čase žáci navštěvují různé kroužky.

Škola je úspěšná v podání a realizaci projektů. O jejich realizaci si můžete přečíst v samostatné sekci Projekty.

Díky aktivitě vyučujících organizuje škola okresní kola všech kategorií Matematické olympiády, Pythagoriády, Přírodovědného klokana i Matematického klokana. Koná se zde také řečnická soutěž Mladý Démosthenés.