V pátek 19. dubna 2024 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis probíhá v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000. 

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

  • žádost
  • občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
  • rodný list dítěte
  • vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

  1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC)
  2. doporučení odborného lékaře

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.

Zápis se skládá ze dvou částí. Ve formální části se podává žádost o přijetí dítěte a ověří se totožnost zákonného zástupce a dítěte. Pokud bude zákonný zástupce souhlasit, proběhne i druhá pohádková část zápisu.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou v příloze.

Tiskopisy a dotazy k průběhu zápisu získáte také u výchovné poradkyně Mgr. Martiny Habartové.