V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

 

Kompetence školské rady

dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady zvolení v roce 2024-26:

zástupci rodičů:

Ing. Vojtěch Foltýnek
Bc. Aleš Korvas
Iva Bříštělová

zástupci pedagogů:

Mgr. Martin Motyčka
Mgr. Jana Ferdová
Mgr. Jarmila Balážová

zástupci zřizovatele:

Ing. Kamil Psotka
Mgr. Martin Zábranský
Martina Všetulová