Ekologie v našem srdci – prezentace a materiály

2.2.2009
Materiály a prezentace, které vznikly v rámci projektu.

Laboratorní práce – pletiva

Laboratorní práce – prvoci

Elektrárny

Biopotraviny

Třídění odpadů

Čističky

Úspory energie

Prací prostředky

Voda

2.2.2009
Materiály, které vznikly v rámci projektu Ekologie v našem srdci.

Druhy vody

Ekologické aspekty vody

Fyzikální aspekty vody

Minerální vody

Vody a prameny

Voda

Voda

Voda

Voda

Voda

Voda

Minerály

2.2.2009
Materiály, které vznikly v rámci projektu Ekologie v našem srdci. Autory jsou žáci naší školy.

Lokality výskytu minerálů

Síra

Safír

Opál

Nefrit

Lapis

Křemen

Korund

Jantar

Granát

Diamant

Aragonit

Vltavín

Vyhodnocení projektu

7.1.2009
Hlavní aktivity školy realizují průřezové téma Environmentální výchova, jsou součástí školního vzdělávacího programu Škola pro život, podle kterého vyučujeme již třetím rokem. Realizací projektu jsme je funkčně rozvíjeli.
V rámci projektu začátkem května do školy přijela agentura Seiferos, žáci celé školy se seznámili s různými dravci i se způsobem jejich ochrany. Náměty zpracovali výtvarně, práce žáků byly vystaveny v prostorách školy.
Místo exkurze do Sluňákova, kterou se pro nedostatek volných termínů nepovedlo zajistit, vycestovali žáci 6. a 7. ročníku do zoologické zahrady v Olomouci a do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Navštívili i Hranickou propast, jednu z nejhlubších propastí republiky. Výsledkem byly žákovské projekty.
Na Městském úřadě ve Starém Městě proběhla soutěž pro žáky, jejímž cílem bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Děti byly rozděleny do pětičlenných družstev, řešily testy, v nichž poznávaly rostliny a živočichy naší přírody.
II. stupeň vyslal své zástupce i do ekologické soutěže Zelená stezka, zlatý list.
Skupina žáků v květnu poznávala s odbornou průvodkyní jednu z nejvýznamnějších lokalit vstavačovitých rostlin (orchidejí) na našem území a ve střední Evropě vůbec (lokalita Drahy kousek od Horního Němčí). Na úvod žáci zvládli trochu teorie, pak na vlastní oči viděli několik druhů kvetoucích orchidejí i jiných vzácných a chráněných rostlin.
Pro žáky 9. tříd jsme připravili přednášku na téma využití slunečních kolektorů v domácnostech.
Žáci 6. ročníku se zapojili do aktivit Sdružení pro environmentální výchovu a vzdělávání Rosnička a Klubko Staré Město, absolvovali programy na třídění odpadu.
Využili jsme i Střední odborné školy a gymnázia ve Starém Městě a její nabídky na přednášku o kompostování bioodpadu a o roli žížal při tomto procesu.
Žáci 5. ročníku v rámci přírodovědy absolvovali v terénu projektový den na téma Lesy v ohrožení – řešili i stromový test, poznávali zvířata podle rohů a parohů, zkoumali potravní řetězec živočichů.  
Žáci 4. ročníku měli projektový den Obojživelníci a plazi, žáci 3. ročníku si připravili projekt na téma Bylinky.
Zapojili jsme se i do ekologické výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj a do soutěže Člověk a doprava.
V rámci výuky se žáci učí zjišťovat a zaznamenávat znečištění vodních toků v okolí školy, provádějí rozbory půdy, využívají meteorologickou stanici.
V hodinách přírodopisu používají zakoupené mikroskopické preparáty.
V říjnu se žáci 8. ročníku zúčastnili přírodovědné exkurze v zoologické zahradě v Lešné, zaměřené na ekosystémy planety.  Dvě třídy absolvovaly ve vzdělávacím centru ZOO program pod názvem „Amazonský deštný prales“, další dvě „Africké stepi a savany“.
Žáci 8. ročníku pracovali v přírodovědných předmětech na projektech s tématem Voda. Výsledky své práce pak prezentovali před spolužáky, některé práce jsou vystaveny v prostorách školy.
Žáci volitelných předmětů Chemické hry a pokusy a Chemicko-biologická praktika se zúčastnili promítání ekologických filmů v rámci projektu Týká se to také tebe. Promítané filmy pojednávaly o ekologickém způsobu života dvou rodin. V průběhu projektu děti vytvořily cyklus fotografií s ekologickou tématikou, jsou vystaveny v prostorách školy.
Na tomto festivalu jsme projekt Ekologie v našem srdci prezentovali na výstavních panelech. Další publicitu jsme zajišťovali prostřednictvím místního tisku a pomocí stránek školy https://www.zsstmesto.cz. Na těchto stránkách jsou zveřejněny práce žáků i fotodokumentace.Projekt byl financován MŠMT v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008.

Filmová projekce TSTTT

1.12.2008
Jako každý rok i letos se naše škola zúčastnila promítání ekologických filmů v rámci projektu Týká se to také tebe.
Promítání se uskutečnilo v Klubu kultury v Uherském Hradišti 28. listopadu. Zúčastnili se ho žáci volitelných předmětů Chemické Hry a pokusy a Chemicko-biologická praktika. Promítané filmy se týkaly ekologického způsobu života dvou rodin. První rodina, žije daleko od města na řekněme malé farmě, kde chovají asi 10 koní, desítky ovcí, drůbež atd. Rodina má 3 děti, všichni jsou ,,koňáci“. Jezdí po závodech a jsou vážně dobří, vyhrávají. Celé dny se starají o všechna svá zvířata, nejsou jako my, nechodí po nákupech ani do kina. Všechen volný čas jim zabere práce doma. Nekrásnější na tom je to, že to dělají proto, že chtějí a ne proto, že musí. Druhá rodina žije také daleko od města v malém údolí. Rodina má 10 dětí. Všechny děti prošly ,,domácí“ školou a nyní se všechny podílí na opravě domu, který před 6 lety vyhořel. Všichni žijí v pro nás nepředstavitelných podmínkách. Dovedli byste vykuchat ovci? Já tedy ne! U nich je to na denním pořádku. Doma si sami pečou chleba, dojí kozu a vedou spokojený život. Řekněme, že obě tyto rodiny žijí ekologicky. Já bych svůj život za jejich rozhodně neměnila. A co vy?
Jana Hrnčiříková (9.A)

Terénní měření

12.10.2008
Díky projektu Ekologie v našem srdci, který byl financován MŠMT v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora environmentální vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008, jsme mohli obohatit výuku žákům naší školy.
Ze 100 000 Kč dotace, kterou jsme získali v květnu loňského roku na rozvoj environmentální výchovy, jsme mimo jiné zakoupili sady pro rozbor půdy a rozbor vody. S jejich zakoupením a odbornými radami nám velmi pomohl pan Pluhař z Městského úřadu Staré Město, jemuž patří velký dík. V průběhu měsíce září a října se vybraní žáci volitelného předmětu Chemicko-biologická praktika a Chemické hry a pokusy vydali do terénu měřit stupeň znečištění vodních toků v okolí školy (foto v části Galerie). Pomocí jednoduchých analytických měření jsme získali okamžité výsledky a mohli jsme si udělat bezprostřední obrázek na čistotu vodních toků Starého Města, konkrétně na potok Salaška. Tato měření budou i nadále pokračovat v letošním školním roce. Chtěli bychom získat hodnoty i z dalších vodních ploch a řeky Moravy.

Exkurze ZOO Zlín – zámek Lešná

3.10.2008
Přírodovědná exkurze žáků 8. ročníků s tematickým zaměřením na ekosystémy naší planety …
Začátkem tohoto týdne se žáci 8. ročníků zúčastnili přírodovědné exkurze ve zlínské zoologické zahradě. Předem nám bylo nabídnuto několik vzdělávacích výukových programů se zaměřením na jednotlivé ekosystémy planety Země. V pondělí žáci tříd 8.A a 8.C absolvovali ve vzdělávacím centru ZOO program pod názvem „Amazonský deštný prales. Během hodiny a půl se dozvěděli mnoho zajímavých informací, poznávali netradiční ovoce a koření a závěrem zjišťovaly své nově nabité vědomosti. V úterý vyrazili do stejného cíle žáci 8.B a 8.D. Tentokrát je čekal program s názvem „Africké stepi a savany“, který ale neprobíhal v učebně vzdělávacího centra, ale přímo v ZOO mezi africkými zvířaty. Žáci tak měli možnost si přímo „osahat“ některé typické přírodniny (vejce pštrosa, kopyto zebry, roh nosorožce, kůži slona, …). Po oba dny byla návštěva ZOO samozřejmě spojena s prohlídkou expozic a výběhů jednotlivých zoogeografických oblastí, podle kterých je zlínská ZOO uspořádána. Počasí nám vyšlo, exkurze byla skvělá, takže se budeme těšit na příští rok na další ekosystémy.

Přednáška o žížalách se opravdu líbila

26.6.2008
Ve středu 18. 6. 2008 proběhla na naší škole přednáška o kompostování a úloze žížal při tomto procesu.
Přednášet přišel pan Mgr. Radim Pikner ze Střední odborné školy a gymnázia ve Starém Městě. Během přednášky jsme si zopakovali způsoby třídění a recyklace různého druhu odpadu. Velká část přednášky byla věnována kompostování bioodpadu a využití žížal při tomto druhu recyklace. Vyprávění bylo doplňováno četnými fotografiemi a součastně byla rozebírána aktuální problematika třídění odpadu v našem městě. Přednáška se všem velmi líbila a všichni si odnesli kromě nových vědomostí řadu publikací a informačních letáků. 

Přírodovědný projekt páťáků

16.5.2008
Dne 13. 5. 2008 čekal na naše žáky další projektový den.
Děti navštívily v rámci přírodovědy kunovský les, kde je čekal přírodovědný program na téma Lesy v ohrožení. Žáci si zahráli hru se šátky ve dvojicích a poté řešili samostatně rychlý a stromový kvíz. Nejtěžším úkolem bylo poznávání lesních zvířat a řazení podle rohů a parohů. Na závěr dne se bavili o potravním řetězci zvířat. Děti si odnesly spoustu nových a užitečných vědomostí.

Dravci z Brna

16.5.2008
V minulém týdnu měli žáci 6 – 8. ročníků možnost zhlédnout dravce a sovy chovatelů z brněnského SEIFEROS.
V úterý k nám do školy zavítali se svými opeřenými svěřenci sokolníci z Brna. Přivezli nám ukázat celkem asi 30 dravců a sov. Byly mezi nimi běžné druhy, které můžeme při troše pozornosti zahlédnout v naší přírodě, ale ukázali nám i několik vzácných jedinců. Určitě největší pozornost si získal nádherný orel bělohlavý. Ten nám, společně s několika svými opeřenými kamarády, předvedl ukázkový lov unikající kořisti. Zpestřením bylo vypouštění dravců některými našimi žáky, kteří správně odpověděli na otázky sokolníků.  I přes chladné počasí se tato akce všem velice líbila, snad i pro poutavé a vtipné průvodní slovo pořadatelů.Aktivitu jsme pro žáky připravili v rámci projektu Ekologie v našem srdci, který je financovaný MŠMT.

Ekologie v našem srdci

1.5.2008
Na jaře 2008 se naše škola zapojila do rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008.
První myšlenkou všeho bylo zkvalitnit výuku žákům v rámci environmentální výchovy. Naším cílem je přiblížit žákům fungování přírody v užších souvislostech.
Do projektu se zapojilo celkem přes 880 základních a středních škol. ZŠ Staré Město prošla spolu s dalšími školami hustým sítem a získala 100 000 Kč dotaci na nákup materiálu pro výuku.
A co pro žáky v rámci projektu připravujeme? Pro žáky všech ročníků besedu se sokolníky firmy Seiferos, někteří žáci 7. ročníku navštíví Zoologickou zahradu na Svatém Kopečku v Olomouci, kde zprostředkovaně poznají život zvířat. Žáci 6. ročníků se vydají do firmy Kovosteel. Tam se seznámí s efektivním tříděním odpadů. Dále se mohou žáci těšit na terénní práce v rámci hodin přírodopisu a volitelných předmětů Chemicko-biologická praktika a Základy ekologie. K tomuto účelu zakoupíme sady pro analýzu vod a půdy. Z finančních prostředků pořídíme lis na rostliny, který poslouží při tvorbě školního herbáře, studijní literaturu pro žáky i učitele, meteorologickou stanici pro dlouhodobé zaznamenávání dat a sledování vývoje počasí, trvalé mikroskopické preparáty pro mikroskopování při laboratorní práci, výuková DVD a CD-ROM a další pomůcky využívané při praktickém studiu přírody.
Žákům základní školy je třeba učivo přiblížit především prakticky a názorně. Našemu záměru  dopomůžeme dotací z MŠMT.